อบรม คปอ ออนไลน์ที่ไหนดี

อบรม คปอ  คืออะไร? คปอ. ย่อมาจาก คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ 2549 กำหนดให้กิจการที่ต้องมี คปอ. คือ กิจการประเภทเหมืองแร่ ปิโตรเคมี โรงงานคลังสินค้า ก่อสร้าง ซ่อมบำรุง ขนส่งสินค้า ขนส่งคน สถานีบริการน้ำมัน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล สถาบันการเงิน LAB กายภาพ สถานบันเทิง การกีฬา LAB เคมี ชีวภาพ สำนักงานสนับสนุน 1-12 และกิจการอื่นๆ ตามประกาศ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปต้องมี คปอ. ซึ่งต้องการมีการอบรม คปอ โดยสามารถการอบรม คปอ ออนไลน์ได้ 

คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.) มีหน้าที่อย่างไร 

 • คปอ. มีหน้าที่พิจารณาแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ เนื่องมาจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในระหว่างการทำงาน จากนั้นนำเสนอต่อนายจ้าง
 • คปอ. มีหน้าที่รายงานและเสนอแนะแนวทางปรับปรุงหรือมาตรการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในสถานประกอบการ 
 • พิจารณาแผนการฝึกอบรมหรือโครงการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงแผนการฝึกอบรมหรือโครงการเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน นายจ้าง ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ เพื่อนำเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
 • สนับสนุน หรือส่งเสริม กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • สำรวจ ตรวจสอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน เก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น อย่างน้อยเดือนละครั้ง
 • วางระบบการทำงานที่ปลอดภัย เพื่อให้ลูกจ้างปฏิบัติตาม
 • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยตามที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง

คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.) มาจากอะไร

 • เลขานุการ : มาจาก จป. เทคนิคขั้นสูง หรือ จป. วิชาชีพ (กรณีไม่มี นายจ้างต้องแต่งตั้งผู้แทนนายจ้างมาเป็น)
 • ผู้แทนลูกจ้าง : มาจาก การเลือกตั้งของลูกจ้าง
 • ผู้แทนนายจ้าง : มาจากการแต่งตั้งของนายจ้าง

หมายเหตุ : กรรมการอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี แต่อาจได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งใหม่ได้ 

อบรม คปอ ออนไลน์ ที่ไหนดี? 

หลักสูตรการอบรม คปอ. มีระยะเวลาในการฝึกอบรม 12 ชั่วโมง ประกอบไปด้วย 3 หมวดวิชา 

 • หมวดวิชาที่ 1 การบริหารคณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • หมวดหมู่ที่ 2 กฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • หมวดหมู่ที่ 3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน 

อยากรู้ว่าการอบรม คปอ ออนไลน์ต้องทำอย่างไร ก่อนจะไปดูว่าการอบรม คปอ ออนไลน์ สามารถอบรมได้ที่ไหน อย่างไร เรามาดูคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม คปอ ออนไลน์ ก่อนดีกว่า คุณสมบัติมีดังนี้ 

 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรม คปอ ออนไลน์จะต้องเป็นลูกจ้างระดับบริหาร  หรือ นายจ้าง
 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรม คปอ ออนไลน์ จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร และผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด

คปอ อบรม ที่ไหนดี? สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรม คปอ ยุคนี้ สมัยนี้ สะดวกสบายมากเพราะสามารถเข้ารับการอบรม คปอ ออนไลน์ อยู่ที่บ้านหรือที่ทำงานก็อบรมได้ สะดวกสบาย ไม่ยุ่งยาก เพียงแค่มองหาหน่วยงานหรือสถาบันที่เชื่อถือได้ ซึ่งจะต้องเป็นสถาบันที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานให้สามารถจัดการฝึกอบรม คปอ. ได้เท่านั้น และปัจจุบันก็มีมากมายหลายสถาบัน โดยนิยมจัดการฝึกอบรม คปอ ออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการอบรม ส่วนค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือค่าลงทะเบียน คปอ ออนไลน์ ขึ้นอยู่กับหน่วยงานหรือแต่ละสถาบัน ปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายอยู่ราวๆ 2,500-3000 บาท/คน

การอบรม คปอ ออนไลน์ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมการอบรม ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี นอกจากการอบรม คปอ ออนไลน์ จะเป็นการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายด้านความปลอดภัยแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมในด้านความปลอดภัยในการทำงานด้วย เพราะความปลอดภัย คือ สิ่งสำคัญ เนื่องจากอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยที่ไม่มีใครคาดคิด ยิ่งกิจการหรือดำเนินงานที่มีความเสี่ยงมากเท่าไหร่ อุบัติเหตุก็อาจเกิดขึ้นได้ง่ายมากเท่านั้น 

ทั้งหมดนี้ ก็คือ ข้อมูลของการปอบรม คปอ อีกทั้งเป็นบทสรุปว่ากิจการใดบ้างที่ควรมี รวมถึงหน้าที่ของ คปอ. และการ อบรม คปอ ออนไลน์ สามารถอบรมได้ที่ไหน อย่างไร ทางเราก็หวังว่าข้อมูลสาระน่ารู้ที่เอามาแชร์ในวันนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกคนเป็นอย่างมากเลยทีเดียว