หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (อบรม คปอ)

อบรม คปอ คือ หลักสูตรอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อสอนให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หน้าที่และบทบาทในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คปอ เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาและปรับปรุงแผนโครงการด้านความปลอดภัยภายในสถานประกอบกิจการต่างๆ เป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง

โดยหลักสูตรอบรม คปอ ประกอบไปด้วย 3 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาการบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ หมวดวิชากฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน และหมวดวิชาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเมื่อผู้เข้าอบรม คปอ สำเร็จหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรอย่างเป็นทางการ และสามารถสมัครตำแหน่งคณะกรรมการ คปอ ในสถานประกอบกิจการต่อไปได้

หลักสูตร คปอ

อบรม คปอ หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รับใบเซอร์หลังผ่านการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการพร้อมแนวทางการขึ้นทะเบียนกับทางราชการและเอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องจนจบกระบวนการ.

คปอ

รายละเอียด
หลักสูตรอบรม คปอ หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน

อบรม คปอ ได้อะไรบ้าง?

เมื่อผู้เข้าอบรม คปอ สำเร็จหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรอย่างเป็นทางการ และสามารถสมัครตำแหน่งคณะกรรมการ คปอ ในสถานประกอบกิจการ

คุณสมบัติผู้เข้า อบรม คปอ

 • เป็นคณะกรรมการความปลอดภัยฯ
 • ได้รับการยินยอมจากนายจ้างให้เข้ารับการอบรม
เพิ่มเพื่อน

ลงทะเบียน จอง อบรม จป. บุคคลทั่วไป

จอง อบรมได้แล้ววันนี้

กรกฎาคม – สิงหาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
11-12 ก.ค
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
15-16 ส.ค
จป บริหาร
(2,300 บาท)
4-5 ก.ค
จป บริหาร
(2,300 บาท)
6-7 ส.ค
คปอ
(2,300 บาท)
15-16 ก.ค

กรกฎาคม – สิงหาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
10-11 ก.ค
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
8-9 ส.ค
จป บริหาร
(2,300 บาท)
25-26 ก.ค
จป เทคนิค
(7,300 บาท)
15-19 ก.ค
คปอ
(2,300 บาท)
8-9 ก.ค

กรกฎาคม – สิงหาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
26-27 ก.ค
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
22-23 ส.ค
จป บริหาร
(2,300 บาท)
30-31 ก.ค
จป บริหาร
(2,300 บาท)
29-30 ส.ค
คปอ
(2,300 บาท)
9-10 ส.ค
จป ปราจีน

สิงหาคม – ตุลาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
21-22 ส.ค
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
16-17 ต.ค
จป บริหาร
(2,300 บาท)
18-19 ต.ค
คปอ
(2,300 บาท)
23-24 ส.ค
คปอ
(2,300 บาท)
25-26 ต.ค
จป ชลบุรี

กรกฎาคม – สิงหาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
(2,000 บาท)
8-9 ก.ค
จป บริหาร
(2,000 บาท)
30-31 ก.ค
จป เทคนิค
(7,300 บาท)
23-27 ก.ค
คปอ
(2,000 บาท)
15-16 ก.ค
PR โรงแรม จป สมุทรปราการ

กรกฎาคม – สิงหาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
15-16 ก.ค
จป บริหาร
(2,300 บาท)
15-16 ก.ค
จป บริหาร
(2,300 บาท)
14-15 ส.ค
คปอ
(2,300 บาท)
17-18 ก.ค

กรกฎาคม – กันยายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
10-11 ก.ย
จป บริหาร
(2,300 บาท)
9-10 ก.ค
จป บริหาร
(2,300 บาท)
10-11 ก.ย
คปอ
(2,300 บาท)
11-12 ก.ค

สิงหาคม – ตุลาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จปหัวหน้างาน
(2,300 บาท)
28-29 ส.ค
จป บริหาร
(2,300 บาท)
26-27 ส.ค
จป บริหาร
(2,300 บาท)
30-31 ต.ค
คปอ
(2,300 บาท)
30-31 ส.ค
Play Video

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามกฎหมายใหม่ 2565

บรรยายโดย : วิทยากรขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย (หลักสูตร จป.)

สิ่งที่จะได้รับหลังจากการอบรม
1. คู่มือการเรียนการสอน
2. วุฒิบัตรรับรองผ่านการอบรม

หมายเหตุ
1. ราคาดังกล่าวไม่รวม Vat 7%
2. รวมค่าคู่มือเรียบร้อยแล้ว
3. รวมค่าวุฒิบัตรเรียบร้อยแล้ว
4. การจองอบรม หลักสูตร จป.ทุกระดับต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน สำหรับหลักสูตร จป.หัวหน้างาน, จป.บริหาร และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) สถานประกอบการสามารถนำไปลดหย่อนภาษี ได้ ร้อยละร้อย (200 %) , อบรม จป นำยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้

FAQ

อบรม อินเฮ้าส์ In house และ Public บุคคลทั่วไป ประหยัดค่าใช้จ่ายมากอีก 40%

หลักสูตรอบรม คปอ เป็นหลักสูตรอบรมที่เหมาะสำหรับลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป และต้องการทำงานในสายงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แม้ว่าการเข้าอบรม คปอ จะไม่มีการกำหนดคุณสมบัติหรือข้อบังคับเหมือนตำแหน่ง จป อื่น ๆ แต่ในการคัดเลือกตำแหน่งคณะกรรมการ คปอ ภายในสถานประกอบกิจการนั้นจะมีรูปแบบการคัดเลือกผู้ที่เป็น คปอ อยู่ 3 วิธีด้วยกัน

 1. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ) ที่เป็นผู้แทนจ้าง ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของนายจ้าง โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะต้องผ่านการอบรม คปอ ด้วย
 2. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ) ที่เป็นผู้แทนลูกจ้าง ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของลูกจ้าง โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะต้องผ่านการอบรม คปอ ด้วย
 3. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ) ที่เป็นเลขานุการ ซึ่งมาจาก จป เทคนิคขั้นสูง หรือ จป วิชาชีพ โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะต้องผ่านการอบรม คปอ ด้วย

หากคุณสมัครและผ่านหลักสูตรอบรม  คปอ ของเรา คุณจะได้รับการวุฒิบัตรรับรอง และสามารถสมัครงานในตำแหน่งคณะกรรมการ คปอ ในสถานประกอบกิจการ

บัญชีท้ายกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565

บัญชี 1

 1. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการทำเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่
 2. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม
 3. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับปิโตรเคมี
 4. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
 5. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการแยกก๊าซธรรมชาติ

บัญชี 2

 1. อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
 2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
 3. อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
 4. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากยาสูบ
 5. อุตสาหกรรมสิ่งทอ
 6. อุตสาหกรรมเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกาย
 7. อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
 8. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากไม้
 9. อุตสาหกรรมกระดาษหรือผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกระดาษ
 10. อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์
 11. อุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์หรือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
 12. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
 13. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก
 14. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแร่อโลหะ
 15. อุตสาหกรรมโลหะหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะ
 16. อุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 17. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
 18. อุตสาหกรรมเครื่องจักรหรือเครื่องมือกล
 19. อุตสาหกรรมยานพาหนะ ชิ้นส่วนยานพาหนะ หรืออุปกรณ์เสริมสำหรับยานพาหนะ
 20. อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
 21. อุตสาหกรรมเครื่องประดับ
 22. อุตสาหกรรมเครื่องดนตรี
 23. อุตสาหกรรมอุปกรณ์กีฬาออกกำลังกาย
 24. อุตสาหกรรมของเล่น
 25. อุตสาหกรรมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
 26. อุตสาหกรรมการผลิต การจัดส่ง หรือการจ่ายไฟฟ้า
 27. อุตสาหกรรมการผลิตหรือการบรรจุก๊าซ
 28. อุตสาหกรรมการผลิตถ่านโค้ก
 29. อุตสาหกรรมการผลิต การเก็บ หรือการจำหน่ายไอน้ำ
 30. อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์หรือการเพาะปลูก
 31. สถานีบริการตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
 32. คลังน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
 33. การให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 34. อุตสาหกรรมการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
 35. อุตสาหกรรมการแต่งแร่ การขุดแร่รายย่อย หรือการร่อนแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
 36. การก่อสร้าง การดัดแปลง การซ่อมแซม หรือการรื้อถอนอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
 37. อุตสาหกรรมการขนส่ง
 38. การบริการการเดินอากาศตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
 39. กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นตามกฎหมายว่าด้วยคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
 40. กิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
 41. การติดตั้ง การซ่อม หรือการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 42. โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
 43. กิจการนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
 44. ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจค้าปลีก หรือธุรกิจค้าส่ง
 45. ศูนย์การจัดประชุมและการแสดงสินค้า
 46. โรงพยาบาล
 47. การทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ หรือวิศวกรรม
 48. การขายและการบำรุงรักษายานยนต์หรือการซ่อมยานยนต์
 49. สวนสัตว์หรือสวนสนุก

บัญชี 3

 1. ธุรกิจสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
 2. ธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 3. สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
 4. การประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตหรือการประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
 5. โรงรับจำนำตามกฎหมายว่าด้วยโรงรับจำนำ
 6. โรงถ่ายทำภาพยนต์หรือละคร
 7. สวนพฤกษศาสตร์
 8. สนามกีฬาหรือการนันทนาการ
 9. สถานที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง
 10. สำนักงานบริหารของสถานประกอบกิจการตามบัญชี 1 และบัญชี 2

อบรม คปอ กับ Jorporonline.com แตกต่างจากที่อื่นอย่างไร?

หลักสูตรอบรม คปอ ของบริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหลักสูตรอบรม คปอ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ใบอนุญาต จป 63 – 010 รวมถึงมีมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ และหลักสูตรอบรม คปอ ของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ซึ่งหากใครที่กำลังหาศูนย์ฝึกอบรม คปอ ให้กับลูกจ้างของคุณ สามารถติดต่อขอข้อมูลและสมัครอบรม คปอ กับทีมงานของเราได้ผ่านการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ หรือสามารถติดต่อสอบถามแอดมินได้ผ่านทางระบบ LINE Official Account ของเรา

หลักสูตรอบรม คปอ ของเราเป็นหลักสูตรระยะเวลา 2 วัน หรือ 12 ชั่วโมง สำหรับหน่วยงานหรือเจ้าของสถานประกอบกิจการต่าง ๆ ที่มีความประสงค์จะสมัครและจัดอบรม คปอ กับเรา ทางเรายินดีให้บริการอบรม คปอ ทั้งแบบ In House และแบบ Public บุคคลทั่วไป ท่านสามารถวางแผนงานให้กับองค์กรของคุณได้อย่างไม่ต้องกังวล

เพิ่มเพื่อน