หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร เรียนรู้เทคนิคด้านการจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบการรูปแบบใหม่พร้อมหน้าที่ จป บริหาร ตามที่กฎหมายกำหนดในรูแบบออนไลน์

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงาน (อบรม จป บริหาร)

หลักสูตรอบรม จป บริหาร เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อสอนให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้หน้าที่และบทบาทของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับผู้บริหาร โดยผู้ที่เข้ารับการอบรม จป บริหาร ทุกคนจะได้เรียนรู้วิธีการควบคุมและดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามสถานประกอบกิจการอย่างถูกต้อง เป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง

เพื่อที่จะได้สามารถนำเสนอแผนโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานและนำเสนอต่อนายจ้าง และเพื่อป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดและอุบัติเหตุในการทำงานได้ เพราะผู้ที่ผ่านการอบรม จป บริหาร ทุกคนจะต้องสามารถควบคุมและดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามสถานประกอบกิจการทุกระดับได้

จป. บริหาร

รายละเอียด
หลักสูตรอบรม จป. บริหาร

อบรม จป บริหารได้อะไรบ้าง?

คุณจะได้รับการวุฒิบัตรรับรอง และสามารถสมัครงานในตำแหน่งอื่น ๆ ในสายงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือเข้ารับตำแหน่ง จป บริหาร ได้ทันที

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม จป บริหาร

พนักงานระดับบริหาร เช่น กรรมการผู้จัดการ, ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการ

ประกาศกฎหมาย

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แนวทางการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

รายละเอียดกฎหมาย >

อบรม จป. ออนไลน์ 2565 (บุคคลทั่วไป)

เดือน พฤษภาคม

หลักสูตร
วันที่
ราคา
ลงทะเบียน
จป.หัวหน้างาน (รุ่น6)
30 – 31
1,100
จป.บริหาร (รุ่น3)
27 – 28
1,100
จป.เทคนิค
10 – 12
3,000
คปอ. (รุ่น4)
30 – 31
1,100

เดือน มิถุนายน

หลักสูตร
วันที่
ราคา
ลงทะเบียน
จป. หัวหน้างาน (รุ่น1)
6 – 7
1,100
จป. หัวหน้างาน (รุ่น2)
10 – 11
1,100
จป. บริหาร (รุ่น1)
9 – 10
1,100
จป. บริหาร (รุ่น2)
16 – 17
1,100
จป. เทคนิค
21 – 23
3,000
คปอ. (รุ่น1)
6 – 7
1100
คปอ. (รุ่น2)
16 – 17
1100

เนื่องจากมีผู้สมัครอบรมออนไลน์เป็นจำนวนมากทำให้แต่ละรุ่นที่นั่งเต็มอย่างรวดเร็ว ศูนย์ฝึกอบรมขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับลูกค้าที่ชำระเงิน และ ยืนยันลงทะเบียนในระบบก่อน

Play Video
Play Video

อบรมความปลอดภัยออนไลน์ (Online) สะดวก ปลอดภัย พร้อมระบบภาพและเสียงแบบ Full HD หลักสูตรความปลอดภัยออนไลน์

บรรยายโดย : วิทยากรขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย (หลักสูตร จป.)
อบรมผ่านโปรแกรม : Zoom Meeting

สิ่งที่จะได้รับหลังจากการอบรม
1. คู่มือการเรียนการสอน  (ส่งทางไปรษณีย์)
2. วุฒิบัตรรับรองผ่านการอบรม (ส่งทางไปรษณีย์)

หมายเหตุ
1. ราคาดังกล่าวไม่รวม Vat 7%
2. รวมค่าคู่มือเรียบร้อยแล้ว
3. รวมค่าวุฒิบัตรเรียบร้อยแล้ว
4. การจองอบรม หลักสูตร จป.ทุกระดับต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน สำหรับหลักสูตร จป.หัวหน้างาน, จป.บริหาร และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) สถานประกอบการสามารถนำไปลดหย่อนภาษี ได้ ร้อยละร้อย (200 %) , อบรม จป นำยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้

FAQ

อบรม อินเฮ้าส์ In house และ Public บุคคลทั่วไป ประหยัดค่าใช้จ่ายมากอีก 40% ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ มือถือได้ตามสะดวกกับระบบภาพและเสียงคมชัดสูง Full HD อีกด้วย

หลักสูตรอบรม จป บริหาร เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในสายงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และลูกจ้างระดับบริหารทุกคนที่ทำงานในบริษัทหรือสถานประกอบกิจการทั้ง 14 ประเภท ตามที่ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ได้กำหนด ซึ่งหากคุณทำงานอยู่ในระดับบริหาร บริษัทหรือสถานประกอบกิจการจะต้องส่งคุณเข้าอบรม จป บริหาร ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เข้ารับตำแหน่งในระดับบริหาร อีกทั้งหากคุณเป็นเจ้าของกิจการและกิจการของคุณไม่มีลูกจ้างระดับบริหารเลย คุณเจ้าของกิจการก็จะต้องเข้าอบรม จป บริหาร เองทันที

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทุกคนจะสามารถเข้ารับการอบรม จป บริหาร ได้ แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะเป็น จป บริหาร ได้ทุกคน เนื่องจากการจะเป็น จป บริหาร ได้นั้นคุณจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. เป็นลูกจ้างระดับผู้บริหาร เช่น ตำแหน่งผู้จัดการ ผู้อำนวยการ เป็นต้น
  2. ต้องเข้ารับการอบรม จป บริหาร 12 ชั่วโมง หรือเคยเป็น จป บริหาร ตามประกาศกระทรวง พ.ศ. 2540
  3. กฎหมายไม่ได้กำหนดเรื่อง อายุ ระดับการศึกษา หรือคุณสมบัติอื่น และที่สำคัญไม่จำเป็นต้องผ่านการอบรม จป หัวหน้างาน มาก่อน
  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป บริหาร)

ผู้ที่ทำงานตำแหน่งระดับผู้บริหารในสถานประกอบกิจการ ทุกคนจำเป็นต้องเข้าอบรม จป บริหาร และหากสำเร็จหลักสูตรแล้วคุณจะต้องปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มเติมจากตำแหน่งงานหลักระดับผู้บริหารในสถานประกอบกิจการด้วย

  • คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ)

คปอ เป็นหนึ่งในตำแหน่งงานที่ตรงสายสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม จป บริหาร และมีประสบการณ์การทำงานเป็น จป บริหาร มาแล้ว แต่คุณจะต้องเข้าอบรม คปอ เพิ่มเติม เพื่อเรียนรู้หน้าที่และบทบาทของงาน คปอ ที่มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ซึ่งหลัก ๆ แล้วงาน คปอ หรือคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานจะมีหน้าที่พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตรวจสอบสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตามสถานประกอบกิจการ วางระบบให้ลูกจ้างได้ปฏิบัติตาม รวมทั้งประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

  • วิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ตามหลักแล้วลูกจ้างที่เข้ารับการอบรม จป บริหาร ต้องเป็นลูกจ้างระดับผู้บริหาร ซึ่งเป็นตำแหน่งงานที่สูงในสถานประกอบการ ถือว่ามีการสั่งสมประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหาร รวมถึงเรียนรู้การทำงานในด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานมาพอสมควร เมื่อทำงานถึงระยะเวลาหนึ่ง ก็สามารถไปทำงานเสริมหรือสมัครงานใหม่เป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานได้เช่นกัน ซึ่งคุณสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่เคยพบเจอในการทำงาน มาแบ่งปันและสอนให้กับกลุ่มลูกจ้างระดับผู้บริหารรุ่นใหม่ ๆ ต่อได้

  • ทำงานในหน่วยงานและสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สสปท หรือสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ทำงานในฝันของผู้ที่ผ่านการอบรม จป บริหาร เพราะที่นี่นั้นเป็นหน่วยงานที่ใหญ่และค่อนข้างมั่นคง อีกทั้งยังมีตำแหน่งฝ่ายงานที่หลากหลายมาก ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายงานวิชาการที่ดูแลด้านการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ฝ่ายงานวิจัยที่ทำงานวิจัยและสนับสนุนหน่วยงานเอกชนในการให้บริการงานวิจัย ฝ่ายงานฝึกอบรมที่คอยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็น่าสนใจสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม จป บริหาร แล้วทั้งสิ้น

หากคุณสมัครและผ่านหลักสูตรอบรม จป บริหาร ของเรา คุณจะได้รับการวุฒิบัตรรับรอง และสามารถสมัครงานในตำแหน่งอื่น ๆ ในสายงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือเข้ารับตำแหน่ง จป บริหาร ได้ทันที

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ใช้บังคับแก่กิจการหรือสถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้

(1) การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี

(2) การทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่ง ดัดแปลง แปรสภาพ ทำให้เสีย หรือทำลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้กำเนิด แปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่น

(3) การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบำรุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ำ ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน ท่อระบาย ท่อน้ำ โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวมทั้งการเตรียมหรือวางรากฐานของการก่อสร้าง

(4) การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และรวมทั้งการบรรทุกขนถ่ายสินค้า

(5) สถานีบริการหรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ

(6) โรงแรม

(7) ห้างสรรพสินค้า

(8) สถานพยาบาล

(9) สถาบันทางการเงิน

(10) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ

(11) สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา

(12) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ

(13) สำนักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (๑) ถึง (๑๒)

(14) กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกำหนด

บริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตรอบรม จป บริหาร ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน เลขที่ใบอนุญาต จป 63 – 010 อีกทั้งบริษัทและศูนย์ฝึกอบรม จป บริหาร ของเรายังผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

บริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสะดวกสบายและความปลอดภัยของคุณเป็นสำคัญ ทางเราจึงจัดมาตรการความปลอดภัย COVID-19 อย่างเคร่งครัด รวมถึงการจัดหลักสูตรอบรม จป บริหาร ออนไลน์ ซึ่งคุณสามารถสมัครผ่านการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้ทันที หรือสามารถติดต่อทีมงานบริการของเราผ่านระบบ LINE Official Account ได้ ในส่วนของการเข้าอบรม จป บริหาร จะเป็นการเรียนผ่านระบบซูม แอปพลิเคชัน ด้วยคุณภาพเสียงและภาพที่คมชัดระดับ Full HD มีทั้งอบรม จป บริหาร เป็น In house และ Public บุคคลทั่วไป ช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากถึง 40 เปอร์เซ็นต์

มาตรฐาน ISO 9001

ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการ

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ