ปัจจัยที่ควรทราบด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ทำไมการทำงานจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยเพราะหากทุกคนไม่ตระหนักถึงความปลอดภัย อาจเกิดเหตุหรือเกิดอันตรายได้ ซึ่งบางครั้งมีความเสี่ยงถึงขั้นทำให้ต้องเกิดการสูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิตได้เลยทีเดียว ดังนั้น ความปลอดภัยในการทำงาน จึงถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญและต้องตระหนักถึง มาดูกันว่าปัจจัยที่ควรทราบด้านความปลอดภัยในการทำงานและปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการรักษาความปลอดภัยในการทำงานมีอะไรบ้าง

ความปลอดภัยในการทำงาน คืออะไร
ความปลอดภัยในการทำงาน หมายถึง สภาพที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่างๆ อันเกิดแก่ร่างกาย ชีวิต หรือทรัพย์สินในขณะปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในการทำงานจริงๆ แล้วก็คือสภาพการทำงานที่ถูกต้องโดยปราศจากอุบัติเหตุนั่นเอง ส่วนอุบัติเหตุก็คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดและเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบกระเทือนต่อการทำงาน ร่างกาย รวมถึงทรัพย์สินด้วยอาจทำให้บุคคลได้รับบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิตเลยทีเดียว

ปัจจัยที่ควรทราบด้านความปลอดภัยในการทำงาน

มีปัจจัยใดบ้างที่ควรทราบด้านความปลอดภัยในการทำงาน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทราบถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ จนนำไปสู่การป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างถูกวิธี สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุโดยหลักๆ แล้วมี 2 สาเหตุได้แก่

– สาเหตุที่ 1 สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย

ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในการทำงานที่เสื่อมคุณภาพ ชำรุดหรือได้รับความเสียหาย พื้นที่การทำงานสกปรกเต็มไปด้วยสิ่งกรีดขวางหรือเศษขยะ น้ำและน้ำมัน การวางผังไม่ถูกต้อง การจัดเก็บสิ่งของไม่เป็นระเบียบ ส่วนที่เป็นอันตรายหรือส่วนเคลื่อนไหวของเครื่องจักร ซึ่งบางครั้งอาจไม่มีกำบังเพื่อป้องกันอันตรายตลอดจนสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยต่างๆ เช่น เสียงดัง มีฝุ่นละออง อากาศร้อน ฯลฯ ดังนั้นเราควรทำให้พื้นที่เรามีความปลอดภัยในที่สุดหรืออาจพิจารณาการทำหลักการ 5ส เข้ามาใช้ร่วมกันก็จะได้ผลที่ดียิ่งขึ้นไปอีก

– สาเหตุที่ 2 การกระทำที่ไม่ปลอดภัย

การกระทำที่ไม่ปลอดภัยเป็นสาเหตุใหญ่หลักที่นำมาสู่การเกิดอุบัติเหตุ โดยคิดเป็น 85% ของอุบัติเหตุทั้งหมดเลยทีเดียว การกระทำที่ไม่ปลอดภัย ได้แก่ ความประมาท การกระทำที่ขาดความรู้ ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ไม่ถูกขั้นตอน ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำงาน ใช้เครื่องมือไม่เหมาะสม ผิดประเภท รีบร้อนเพราะต้องการให้งานเสร็จเร็ว ฯลฯ
ปัจจัยที่ควรทราบด้านความปลอดภัยในการทำงาน ก็คือ สาเหตุ และเมื่อทราบสาเหตุแล้วก็จะนำไปสู่แนวทางการป้องกันได้ในลำดับต่อไป การป้องกันอุบัติเหตุมีหลักการหรือวิธีโดยแบ่งออกเป็น 3 สถานการณ์คือ ป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุ โดยใช้หลักการต่างๆ เช่น หลักการ 5 ส และการป้องกันขณะเกิดอุบัติเหตุ หมายถึง การเตรียมตัวล่วงหน้าเป็นการลดอันตรายให้น้อยลง เช่นการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นหมวกนิรภัย อุปกรณ์ลดเสียง อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า อุปกรณ์ป้องกันมือป้องกันเท้า ป้องกันแขน ขา ร่างกาย ป้องกันระบบการหายใจ เป็นต้น

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการรักษาความปลอดภัยในการทำงานประกอบไปด้วย

– เครื่องมือเครื่องจักรควรมีการป้องกันอันตรายและจัดวางไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม
– ผู้ปฏิบัติงานมีการแต่งกายหรือสวมใส่แบบฟอร์มที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติการหรือไม่ อย่างไร
– ทำความสะอาดพื้นที่ในการทำงานให้เรียบร้อย ตรวจสอบสภาพความพร้อมและวินัยของพนักงาน
– การระบายอากาศ ควรพิจารณาการไหลเวียนของอากาศเข้า-ออกจากบริเวณที่ทำงาน รวมทั้งคุณภาพของอากาศด้วย
– ควรมีการแยกประเภทของวัสดุและจัดเก็บให้เป็นระเบียบ ควบคุมและดูแลเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ สารไวไฟ สารพิษหรือสารเคมีต่างๆ
– ตรวจสอบระบบฉุกเฉินสม่ำเสมอ เช่น ระบบดับเพลิง ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบการสื่อสารภายในภายนอก การช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฯลฯ
ทั้งหมดนี้ ก็คือ เรื่องราวที่น่ารู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานทั้งปัจจัยที่ควรทราบด้านความปลอดภัยในการทำงานและ ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการรักษาความปลอดภัยในการทำงาน หวังว่าทุกคนคงมีความรู้และมีความเข้าใจมากขึ้นเพราะความปลอดภัยคือหัวใจในการทำงาน

ความสำคัญของการมี จป ในองค์กร

อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานกับเครื่องจักรสามารถป้องกันได้ หากทุกองค์กรมี จป ,จป บริหาร , จป เทคนิค , จป วิชาชีพ  หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานคอยปฏิบัติหน้าที่และดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรอย่างใกล้ชิด หรือการทำงานที่มีความอันตราย

บริการของ https://www.jorporonline.com/

อบรม จป บริหาร

อบรม จป

อบรม จป หัวหน้า งาน ราคา

อบรม จป เทคนิค