สถานประกอบกิจการและบริษัทไหนต้องมี จป (Safety Officer) บ้าง?

หากถามว่าสถานประกอบกิจการหรือบริษัทไหนต้องมี จป บ้าง หลักเกณฑ์ง่าย ๆ คือ ให้ยึดและปฏิบัติตามที่กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ซึ่งระบุไว้ว่าบริษัท กิจการหรือสถานประกอบกิจการทั้ง 14 ประเภทนี้ ได้แก่ 1. กิจการทำเหมืองแร่ เหมืองหิน ปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี 2. กิจการโรงงานอุตสาหกรรม 3. กิจการก่อสร้าง 4. การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ รวมถึงการบรรทุกขนถ่ายสินค้า 5. สถานีบริการหรือจำหน่ายเชื้อเพลิงหรือก๊าซ 6. โรงแรม 7. ห้างสรรพสินค้า 8. สถานพยาบาล 9. สถาบันทางการเงิน 10. สถาบันทางการเงิน 11. สถานบริการบันเทิง 12. สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ 13. สำนักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตามข้อ 1 ถึง 12 และ 14. กิจการอื่น ๆ ตามที่กระทรวงแรงงานกำหนด หากสถานประกอบกิจการใดจัดอยู่ในกลุ่ม 14 ประเภทนี้ จำเป็นต้องมี จป ในแต่ละระดับตรงตามที่กฎหมายกำหนด ปฏิบัติหน้าที่เพื่อตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในสถานประกอบกิจการ

จป หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) ในการทำงานมีกี่ระดับ?

  1. จป หัวหน้างาน

ไม่ต้องถามเลยว่าบริษัทไหนต้องมี จป หัวหน้างานบ้าง เพราะทุกบริษัทและสถานประกอบกิจการที่เข้าเกณฑ์ 14 ประเภท ต้องมี จป หัวหน้างาน เนื่องจากพนักงานระดับหัวหน้างานภายในบริษัทหรือสถานประกอบกิจการทุกคนต้องทำหน้าที่เป็น จป หัวหน้างาน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อทำหน้าที่อบรมและกำกับดูแลลูกจ้างให้ปฎิบัติตามคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ ค้นหาความเสี่ยงและอันตรายจากการทำงาน พร้อมทำสรุปรายงานและแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับนายจ้าง สนใจ อบรม จป หัวหน้างาน  สอบถามได้เลยที่ : https://lin.ee/5JEDykZ

  1. จป บริหาร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร มีหน้าที่หลัก ๆ คือ การกำกับดูแลและติดตามปัญหา รวมถึงความเสี่ยงจากการทำงานที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่ได้รับรายงานหรือข้อเสนอแนะจาก จป หัวหน้างาน จป วิชาชีพ คปอ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ การอบรม จป บริหารและอื่นๆได้ที่ :  อบรม จป บริหารอบรม จป บริหาร ออนไลน์ , อบรม คปอ

  1. จป เทคนิค

บริษัทไหนต้องมี จป เทคนิค บริษัทนั้นต้องเป็นสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50 คน โดยลูกจ้างที่จะสามารถปฏิบัติงานเป็น จป เทคนิค ได้นั้นนายจ้างหรือสถานประกอบกิจการต้องส่ง จป หัวหน้างาน เข้ารับอบรม จป เทคนิค เพิ่มเติมเท่านั้น เพื่อเรียนรู้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบความปลอดภัยในการทำงานด้านเทคนิคเฉพาะที่ต้องใช้ความรู้มากขึ้น

  1. จป เทคนิคขั้นสูง

บริษัทไหนต้องมี จป เทคนิคขั้นสูง บริษัทนั้นต้องเป็นสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 50 คนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 100 คน โดยจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบใกล้เคียงกับ จป ระดับเทคนิค แต่ต้องปฏิบัติงานเพื่อดูแลความปลอดภัยในการทำงานในระดับสูงที่มีความเฉพาะทาง ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มากกว่า จึงต้องมีการทดสอบวัดระดับความรู้ แบ่งออกเป็นหมวด ๆ หลังผ่านการอบรม จป เทคนิคขั้นสูงแล้วทุกครั้ง หากทดสอบไม่ผ่านก็จะไม่สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่ง จป เทคนิคขั้นสูงได้

  1. จป วิชาชีพ

บริษัทไหนต้องมี จป วิชาชีพบ้าง คำตอบก็คือต้องเป็นบริษัทหรือสถานประกอบกิจการที่มีพนักงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป โดย จป วิชาชีพ ต้องเรียนจบปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือวิทยาศาสตร์ความปลอดภัยจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองเท่านั้น

อบรม จป กับ Jorporonline ผู้นำทางด้านการรับอบรม จป อันดับหนึ่ง

บริษัทไหนต้องมี จป หรือกำลังมองหาศูนย์ฝึกอบรม จป ที่ได้มาตรฐาน เพื่อส่งพนักงานภายในองค์กรเข้ารับการอบรม จป ในทุกระดับ สามารถเลือกเรียนหลักสูตรอบรม จป กับ Jorporonline ได้ เพราะเราคือผู้นำศูนย์ฝึกอบรม จป ออนไลน์ อันดับหนึ่ง ที่ให้บริการอบรมหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ บริษัทของเราได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีเลขที่ จป 63 – 010 ทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

หลักสูตรอบรม จป ของเราในทุกระดับเป็นหลักสูตรออนไลน์ ดำเนินการอบรมโดยบุคลากร อาจารย์ผู้สอนมืออาชีพ พร้อมอุปกรณ์ในการสอนภาคปฏิบัติที่ได้มาตรฐานสากล คุณสามารถมั่นใจได้เลยว่าจะได้รับความรู้จากการเข้าอบรม จป กับเราอย่างครบถ้วนและสามารถนำปฏิบัติได้จริง ครอบคลุมทุกหลักสูตรตามกฎกระทรวงได้กำหนด พร้อมทั้งหากสำเร็จหลักสูตรอบรม จป กับเราในทุกระดับ คุณจะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม จป อย่าลืมสมัครและติดต่อ Jorporonline กันด้วย