คปอ. คืออะไร?

คปอ-คืออะไร

คปอ. ย่อมาจาก คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ซึ่งเป็นการร่วมมือจากทุกภาคส่วนในองค์กรเพื่อดำเนินงานด้านความปลอดภัย โดยมีตัวแทนจากผู้บริหาร ตัวแทนจากลูกจ้าง และ จป. วิชาชีพ เป็นเลขานุการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ส่งเสริม และจัดกิจกรรมสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการให้สอดคล้องกับตามที่กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565 ได้กำหนด

ในส่วนของการเลือกตั้ง คปอ. ย่อมาจาก คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานในแต่ละสถานประกอบกิจการนั้นมีขั้นตอนการคัดเลือกจากการลงคะแนนเสียงจากพนักงานทุกฝ่ายภายในสถานประกอบกิจการ

เพื่อเลือกสรรตัวแทนจากฝ่ายลูกจ้าง แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของพนักงานโดยชอบธรรม โดยหลังจากที่มีการคัดเลือก คปอ. เรียบร้อยแล้ว นายจ้างและฝ่ายบุคคลของสถานประกอบกิจการต้องส่งกลุ่ม คปอ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม คปอ. เพื่อเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามที่ กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565

สัดส่วน คปอ. ตามกฎหมายใหม่ เซฟสิริ

คปอ. มีหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดอย่างไร

บทบาทหน้าที่ของ คปอ ย่อมาจาก คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แบ่งออกเป็นทั้งหมด 12 ข้อ ตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่

 1. จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
 2. จัดทำแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างหรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
 3. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้างเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
 5. พิจารณาคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
 6. สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานและรายงานผลการสำรวจดังกล่าว รวมทั้งสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น ในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทุกครั้ง
 7. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้างและบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
 8. จัดวางระบบให้ลูกจ้างทุกคนทุกระดับมีหน้าที่ต้องรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยต่อนายจ้าง
 9. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อนายจ้าง
 10. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเสนอต่อนายจ้าง
 11. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
 12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

 

อบรม คปอ. กับ Jorporonline ผู้นำทางด้านการรับอบรม คปอ. อันดับหนึ่ง

หลักสูตรอบรม คปอ. ย่อมาจาก หลักสูตรอบรมความปลอดภัยในการทำงาน ของ Jorporonline เป็นหลักสูตรออนไลน์

 • ระยะเวลา 2 วัน หรือ 12 ชั่วโมง
 • เรียนผ่านระบบ Zoom ด้วยคุณภาพภาพและเสียงในระดับ Full HD มีความคมชัด
 • หลักสูตรอบรม คปอ. ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ใบอนุญาต จป 63 – 010
 • มีมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ และหลักสูตรอบรม คปอ. ของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ทางเรายินดีให้บริการอบรม คปอ. ทั้งแบบ In House และแบบ Public บุคคลทั่วไป เพื่อที่ทุกหน่วยงานและสถานประกอบกิจการสามารถวางแผนงานให้เหมาะสมกับองค์กรของคุณได้อย่างไม่ต้องกังวล หากใครที่กำลังหาศูนย์ฝึกอบรม คปอ. ให้กับลูกจ้างของคุณ

สามารถติดต่อขอข้อมูลและสมัครอบรม คปอ. กับทีมงานของเราได้ผ่านการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ หรือสามารถติดต่อสอบถามแอดมินได้ผ่านทางระบบ

LINE Official Account ของเรา : https://lin.ee/5JEDykZ

เพิ่มเพื่อน

หลักสูตรออนไลน์ (บุคคลทั่วไป)

เดือน กรกฎาคม

หลักสูตร
วันที่
ราคา
ลงทะเบียน
จป.หัวหน้างาน (รอกฎหมาย)
รอ
รอ
จป.บริหาร (รอกฎหมาย)
รอ
รอ
จป.เทคนิค (รอกฎหมาย)
รอ
รอ
คปอ. (รอกฎหมาย)
รอ
รอ

เดือน สิงหาคม

หลักสูตร
วันที่
ราคา
ลงทะเบียน
จป. หัวหน้างาน (รอกฎหมาย)
รอ
รอ