ลงทะเบียน อบรม จป หัวหน้างาน นครปฐม

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน พื้นที่จังหวัดนครปฐม และบริเวณใกล้เคียง

หลักสูตรอบรม จป หัวหน้างาน พื้นที่จังหวัดนครปฐม

ประกาศกฎหมาย

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แนวทางการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

รายละเอียดกฎหมาย >