ลงทะเบียน อบรม จป หัวหน้างาน ขอนแก่น

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน พื้นที่ จังหวัดขอนแก่น และบริเวณใกล้เคียง

หลักสูตรอบรม จป หัวหน้างาน พื้นที่จังหวัดขอนแก่น

ประกาศกฎหมาย

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แนวทางการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

รายละเอียดกฎหมาย >