ลงทะเบียน อบรม จป บริหาร ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ภาคภาษาอังกฤษ

หลักสูตรอบรม จป บริหาร ภาคภาษาอังกฤษ

ประกาศกฎหมาย

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แนวทางการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

รายละเอียดกฎหมาย >