ลงทะเบียน อบรม จป บริหาร เชียงใหม่

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร พื้นที่ เชียงใหม่ เชียงราย และบริเวณใกล้เคียง

หลักสูตรอบรม จป บริหาร พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศกฎหมาย

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แนวทางการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

รายละเอียดกฎหมาย >