ลงทะเบียน อบรม จป บริหาร กรุงเทพ

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร พื้นที่ กรุงเทพ

หลักสูตรอบรม จป บริหาร พื้นที่เขตกรุงเทพ

ประกาศกฎหมาย

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แนวทางการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

รายละเอียดกฎหมาย >